Misyon ve Vizyon

SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Misyon

SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

Temel Değerler

SDÜ;

• Adil olmayı

• Şeffaflığı,

• Hesap verebilirliği,

• Katılımcı olmayı,

• Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı,

• Mükemmelliği,

• Üretkenliği,

• Yenilikçiliği,

• Yaratıcı düşünmeyi,

• Akademik özgürlüğü,

• Düşünce ve ifade özgürlüğünü,

• Etik kurallara uygunluğu,

• Kaliteyi,

• Öğrenci odaklılığı,

• Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı,

• Geleceğe ışık tutmayı ve iş tatminini geliştirmeyi temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

Eksenler

Süleyman Demirel Üniversitesi 2016 – 2020 Dönemi Stratejik Planı’nda yer alan ana kavramlar ve bu kavramların anlam ve içerikleri konusunda bu açıklayıcı alt başlık hazırlanmıştır. Stratejik Plan, içerik olarak genelden hareketle somut faaliyetlere doğru ilerlemektedir. Buna göre plan kurumsal vizyon ve kurumsal misyonun oluşturduğu genel karakter eşliğinde kendi güçlü – zayıf yönlerini tartmakta ve dışsal olarak da fırsat ve tehditlerini göz önüne alarak sıralamaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Plan’ının faaliyetleri dört temel eksen etrafında toplanmıştır. Burada eksenden kasıt, plan ile öngörülen amaç ve hedeflerin belli temalar halinde gruplandırılmasıdır. Diğer bir deyişle stratejik plan eksenleri, amaçları temalar halinde boyutlandırma işlevini görmektedir.

Bu amaçla dört eksen belirlenmiştir:

• Kurumsallaşma

• Yenilikçilik

• Hareketlilik, İşbirliği ve Tanınırlık

• Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin halihazırda süresi tamamlanmış olan 2011 – 2015 dönemi stratejik planında üç eksen belirlenmiştir. 2016 – 2020 Planı da temelde bu anlayışı kabul etmekle bir yandan kurumsal devamlılık sağlamış ancak eksenleri ve amaç hedef dizisini güncelleyerek planlama dönemine daha uygun bir bakış açısı ortaya koymuştur. Önceki plandaki ilk iki eksen yerini korumuştur. Önceki planda “uluslararasılaşma” olarak geçen eksen bu planda üniversite için daha spesifik bir hale getirilmiş ve “Hareketlilik, İşbirliği ve Tanınırlık” olarak kullanılmıştır. Ayrıca önceki planda yer almayan bir yeni eksen daha yeni plana eklenmiştir, “Sosyal ve Çevresel

Sürdürülebilirlik”. Son olarak eksen kelimesinin sözlük anlamı itibariyle “bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi” olması itibariyle plana bir ölçme değerlendirme cetveli gözüyle bakılmasını da sağlayacağı göz önüne alınmalıdır.

Eksenlerin anlam ve kapsamı şöyle özetlenebilir:

• Kurumsallaşma:

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin akademik geleneklere sahip, verimliliği ve üretkenliği esas alan, katılımcı, altyapısı tamam ve güncel, kurumsal hafızaya sahip bir kurum haline gelmesi için oluşturulan amaç ve hedefleri içinde barındıran eksendir.

• Yenilikçilik:

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yeni bilgi, yöntem ve sistemleri bir yandan üretmesi

diğer yandan da kullanması esasına dayanan amaç ve hedefleri barındıran eksendir.

• Hareketlilik, İşbirliği ve Tanınırlık:

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin gerek uluslararası gerekse de ulusal düzeylerde öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri başta olmak üzere, değişik düzeylerde proje üreten, prestijli yayınlar hazırlayan, tanınır bir üniversite olmasını içeren amaç ve hedeflerin yer aldığı eksendir.

• Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik:

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yerleştiği alanda ve bulunduğu ilde yaşam kalitesini arttırmak, sosyal ve çevresel duyarlılıkları ön plana çıkarmak amaç ve hedeflerini içeren eksendir.

Eksenler, stratejik planlamanın kurgusal mantığına uygun olarak amaçlarla donatılmıştır. Amaçlara ulaşmak için somut hedefler hazırlanmış. Bu hedeflere varmak üzere de faaliyetler oluşturulmuş ve faaliyetlerin ölçümü göstergelere bağlanmıştır.

Yayın Tarihi: 23/06/2015
Okunma Sayısı: 6627